Rychlé a flexibilní řešení pro každého
Naším cílem jsou trvalé služby s vysokou kvalitou, aby všichni naši klienti byli spokojeni.

GDPR

dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES („Nařízení")


1. Správce osobních údajů: AVEC trade CZ, s.r.o., IČO 27748057, se sídlem Panská 25, 686 04 Kunovice, spis. zn. C 56405 vedená Krajským soudem v Brně,

2. Účel, rozsah, způsob a doba zpracování osobních údajů:

2.1. Účely a způsob zpracování osobních údajů: 
a) náborový proces, výběrové řízení a uzavření a plnění smlouvy pracovněprávního typu
b) plnění právních povinností správce v souvislosti se správou pracovněprávních vztahů, 
c) ochrana oprávněných zájmů správce 
Osobní údaje budou zpracovávány na základě splnění podmínek podle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) Nařízení. Poskytnutí osobních údajů pro účely výše je požadavkem nezbytným pro uzavření a plnění smlouvy, resp. zákonným požadavkem pro splnění právních povinností, a je Vaší povinností je poskytnout. Osobní údaje mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně.

2.2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů: 
Jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, dosažené vzdělání, doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání, zápočtový list z předchozích zaměstnání, dosavadní pracovní zkušenosti, Váš současný stav na trhu práce.

2.3. Doba zpracování:
a) Údaje v souvislosti s náborovým procesem (pokud nebyla následně uzavřena smlouva) po dobu max. 6 měsícu od skončení výběrového řízení, a pokud uchazeč dal souhlas se zpracováním pro účely budoucích výběrových řízení, tak i po dobu max. 3 let od skončení výběrového řízení,
b) údaje zpracovávané za účelem plnění smluvních povinností, za účelem plnění právních povinností a za účelem ochrany oprávněných zájmů správce po dobu, která po správce plyne z příslušných právních předpisů, (a není – li tak po dobu maximálně tří let od ukončení pracovněprávního vztahu),
ledaže bude správce dle zákona či Nařízení oprávněn osobní údaje uložit na dobu delší.


3. Příjemci a zpracovatelé osobních údajů:

Subjekty, prostřednictvím kterých či vůči kterým správce plní právní povinnosti (např. zdravotní pojišťovna, orgány soc. zabezpečení aj státní orgány v rámci plnění povinností stanovených příslušnými právními předpisy). Zpracovateli jsou subjekty poskytující správci služby v oblasti účetnictví, informačních technologií. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země mimo Evropskou unii nebo mezinárodní organizaci.


Vaše práva jako subjektu údajů, související se zpracováním osobních údajů:

4.1. Právo na přístup k osobním údajům a přenositelnost osobních údajů,
4.2. Právo na opravu či doplnění osobních údajů,
4.3. Právo na výmaz (neuplatní se, pokud je dána výjimka dle Nařízení nebo zákona)
4.4. Právo na omezení zpracování,
4.5. Právo odvolat souhlas (pouze tehdy, kdy je zpracování založeno výlučně na souhlasu),
4.6. Právo vznést námitku,
4.7. Právo, aby správce předal osobní údaje na základě Vašeho souhlasu jinému správci,
4.8. Právo podat stížnost, týkající se správcem prováděného zpracování osobních údajů u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, adresa el. pošty posta@uoou.cz, web https://www.uoou.cz).
Vaše práva ze zpracování osobních údajů můžete uplatnit u správce (viz adresa výše).AVEC trade CZ, s.r.o.

 Máte dotaz?